inloggen
E-mail:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?  

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Fusioncolors B.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag.

 ARTIKEL 1.  ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fusioncolors B.V. (hierna te noemen "Verkoper") gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en tussen Fusioncolors en een cliënt (hierna te noemen "Koper") gesloten overeenkomsten met betrekking tot onder andere, planten, bloemen en teeltmateriaal van sierteeltproducten en plantmateriaal, alsmede de uitvoering daarvan.

2. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

3. Eventuele voorwaarden van Koper, van welke aard ook en hoe ook genaamd zijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, niet van toepassing.

 4. Indien door Verkoper afwijking van deze voorwaarden eens is toegepast of getolereerd ten voordele van de Koper, dan geeft zulks de opdrachtgever nimmer het recht om zich daarop later te beroepen of om de toepassing van zo’n afwijking wederom te vorderen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door Koper aanvaard, heeft Verkoper het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding – e-mail/fax daaronder begrepen – door Koper wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de koper daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de verkoper. Het vorenstaande neemt niet weg, dat een overeenkomst in voorkomend geval tot stand komt op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie van de order door Verkoper op een in de branche gebruikelijke wijze.

ARTIKEL 3. PRIJZEN

1. De prijzen worden in het algemeen bij acceptatie van de order vastgesteld. Zij zijn gebaseerd op de geldende dagprijzen, zoals door vraag en aanbod tot stand gekomen.

2. Afwijking van de overeengekomen prijs(limiet), zonder voorafgaande instemming van Koper, is niet toegestaan.

3. a. De prijzen zijn af bedrijf Verkoper.
b. In de prijs is geen omzetbelasting (BTW) opgenomen.
c. De prijzen zijn genoteerd in Euro’s, tenzij op de factuur een andere valuta is vermeld.

ARTIKEL 4. LEVERING EN LEVERINGSTIJD

1. Verkoper is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij overmacht tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaakt.

2. Verkoper is gehouden de koper van de overmachtsituatie onmiddellijk mededeling te doen en is alsdan gerechtigd een geringere hoeveelheid te leveren.

3. a. Als plaats van levering geldt de opslagplaats/verwerkingsruimte van Verkoper.
b. Bij verzending door middel van het eigen transportmiddel van Verkoper geldt, in afwijking van het bepaalde onder a., de plaats van bestemming als plaats van levering.
c. Bij inschakeling van een expediteur en/of transporteur geldt, in afwijking van het bepaalde onder a., de plaats van vertrek van de ingeschakelde derde als plaats van levering.

4. Franco-levering geschiedt alleen indien en voor zover dit is overeengekomen en door Verkoper is vermeld op de factuur.

5. Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Indien Koper de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico van een eventueel door bewaring optredend kwaliteitsverlies voor Koper. De bestelde producten staan te zijner beschikking, voor zijn rekening en risico opgeslagen.
Indien echter na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door Koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door Koper te zijn geannuleerd. Alsdan is Verkoper gerechtigd de betreffende producten te verkopen.
Koper is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van Verkoper, voor zijn rekening te nemen.

7. Verkoper behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien Koper vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren.

ARTIKEL 5. OVERMACHT

1. Verkoper kan in geval van overmacht – na overleg met Koper – de overeenkomst ontbinden, dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.

2. Indien in geval van opschorting de levering meer dan drie dagen vertraging ondervindt, is Koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen.

3. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van Verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld oorlog, oorlogsgevaar, brand, (extreme) weersomstandigheden of overheidsmaatregelen, ziekten en plagen, stakingen in andere bedrijven dan die van verkoper, (wilde) stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van verkoper, een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

4. Verkoper is in geval van overmacht niet verplicht tot enige schadevergoeding.

ARTIKEL 6. KWALITEIT EN GEZONDHEID

1. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende bloem- en plantproducten.

2. De te exporteren producten dienen voorts te voldoen aan de fytosanitaire overheidseisen die ten aanzien van de betreffende bloem- en plantproducten in het land van invoer van kracht zijn.
Eventuele gebreken dienaangaande geven Koper geen recht op schadevergoeding of recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Koper Verkoper voorafgaande aan of ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de hoogte heeft gebracht van eventuele bijzondere fytosanitaire eisen.

ARTIKEL 7. VERPAKKING

1. Verpakking geschiedt op in de bloemen- en plantengroothandel gebruikelijke wijze en wordt door Verkoper als goed koopman bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

2. Eenmalige verpakking wordt in rekening gebracht.

3. Meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal (kartonnen dozen, containers, stapelwagens etc.), die in eigendom blijven Verkoper, worden eveneens in rekening gebracht en dienen te worden geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden Koper separaat in rekening gebracht.
Indien de terugzending van het materiaal in correcte staat binnen 30 dagen na factuurdatum geschiedt, zal creditering van de in rekening gebrachte kosten plaatsvinden, eventueel verminderd met een overeengekomen bedrag voor het gebruik. Indien is overeengekomen dat Verkoper verpakking en emballage zelf zal afhalen, dient Koper met betrekking tot de door Verkoper aangekondigde datum, te zorgen dat verpakking en emballage in goede staat blijven en op zodanige wijze op te slaan dat Verkoper deze op een normale wijze kan afhalen.

4. Ten aanzien van duurzaam verpakkingsmateriaal (stapelwagens, containers etc.) dat aan Koper in bruikleen is gegeven, behoudt Verkoper zich het recht voor om, indien retournering van het betreffende materiaal door Koper niet plaatsvindt, de kosten van dit materiaal Koper alsnog in rekening te brengen en de eventuele verdere schade, veroorzaakt door het in gebreke zijn van Koper, op hem te verhalen.

5. Indien statiegeld in rekening wordt gebracht, wordt dit verrekend nadat het betreffende materiaal in correcte staat is geretourneerd. De kosten van het retourtransport worden Koper in rekening gebracht.

6. Koper mag verpakking en emballage niet in gebruik houden, of door derden laten gebruiken. Karren, rolcontainers, meermalige pallets dienen direct geretourneerd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Het is verboden deze voor eigen gebruik aan te wenden of aan derden mee te geven.

7. Koper verplicht zich ertoe na gebruik het geleverde fust schoon, dat wil zeggen vrij van (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen aan verkoper terug te leveren. Indien bij teruglevering blijkt dat het fust niet schoon is, is de koper aansprakelijk voor de kosten van reiniging van het fust. Tevens is de koper aansprakelijk voor alle schade die verkoper lijdt als gevolg van niet schoon teruggeleverd fust.

8.Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is koper verplicht aan verkoper de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra huurkosten ten gevolge van te late retournering.

ARTIKEL 8. VERLADING EN TRANSPORT

1. Verlading en verzending moeten op doelmatige wijze geschieden.

2. Indien Koper geen transportmiddel voorschrijft, kiest Verkoper voor de meest gebruikelijke wijze van transport.

3. De kosten van het transport worden Koper in rekening gebracht.

4. Bij verzending per eigen transportmiddel is Verkoper aansprakelijk voor schade, die tot aan de aflevering van de producten bij Koper ontstaat.

5. In afwijking van het bepaalde onder 4. is Verkoper, bij inschakeling van een expediteur, slechts aansprakelijk voor schade, die tot aan het overdragen van de producten aan de expediteur ontstaat.

ARTIKEL 9. RECLAMES

1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per telefax/telex/e-mail of telefoon aan Verkoper te worden gemeld.
Een telefonische melding dient binnen twee dagen na ontvangst van de producten door Koper schriftelijk te zijn bevestigd.
Tevens dient door Koper c.q. ontvanger van de producten een aantekening van de klacht op de betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de producten.

2. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering aan Verkoper te worden medegedeeld en in ieder geval zodanig tijdig bij Verkoper schriftelijk te worden ingediend, dat deze in staat is de juistheid van de betreffende klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.

3. Klachten dienen steeds op een zodanig tijdstip aan de verkoper te worden medegedeeld dat de verkoper het geleverde kan controleren.

4. De klachten dienen tenminste te bevatten:
a. een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b. opgave van eventuele verdere feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en door Koper afgekeurde producten identiek zijn.

5. Klachten met betrekking tot een deel van de afgeleverde producten kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

6. Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt Koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Verkoper in behandeling genomen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

1. De vergoeding door Verkoper van de eventueel door koper geleden schade zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, tenzij Koper bewijst dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de zijde van Verkoper.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. Verkoper wijst erop dat de producten bij verkeerd gebruik, consumptie, contact en/of overgevoeligheid kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens en/of dier. Koper heeft de verplichting deze waarschuwing aan zijn afnemers door te geven en vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden, inclusief eindgebruikers, met betrekking tot bedoelde gevolgen.

 3. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering wordt hierbij uitgesloten, tenzij de uiteindelijke overeengekomen leveringsdatum met meer dan tien dagen wordt overschreden. In geval van overschrijding van de leveringsdatum met meer dan tien dagen dient verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Een en ander laat het bepaalde in lid 1 van dit artikel onverlet.

ARTIKEL 11. BETALING

1. Betaling dient te geschieden, ter keuze van Verkoper:
a. via FloraHolland  indien Koper een (rechts)persoon is die bij FloraHolland als zodanig is ingeschreven en daardoor in de gelegenheid is producten via FloraHolland te kopen en af te rekenen en die op de dag dat producten door Verkoper (moeten) worden geleverd niet door FloraHolland daarvan

is uitgesloten. Op deze transactie zijn in aanvulling op het Veilingreglement FloraHolland de Algemene Voorwaarden van FloraHolland Connect van toepassing.

b.netto-contant bij aflevering of
c. middels storting of overmaking op een door Verkoper aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

d. Verkoper heeft het recht van koper een vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen van 50%.

2. Koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Koper mag de door hem te betalen koopprijs niet op grond van een klacht over het geleverde opschorten.

3. Koper is in verzuim enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Verkoper heeft alsdan het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een enkele mededeling aan de koper te ontbinden (uitdrukkelijk ontbindend beding).

4. Verkoper is gerechtigd om bij het in gebreke zijn van Koper 5% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van algehele voldoening waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

5. Verkoper is tevens gerechtigd om bij het in gebreke zijn van Koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

6. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, zijn de daaruit voortvloeiende buitengerechtelijke kosten direct opeisbaar en voor rekening van de koper. Daarnaast komen de gerechtelijke kosten volledig voor rekening van Koper.

7. Betalingen worden eerst aangewend voor dekking van gemaakte kosten, vervolgens voor rente en pas daarna voor dekking van prestaties, waarbij betalingen steeds met de oudste facturen worden verrekend.

8. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van Koper zullen de betalingsverplichtingen van Koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is Verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Verkoper om schadevergoeding te vorderen.

9. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in lid 6 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde producten blijven eigendom van Verkoper totdat alle vorderingen van Verkoper op Koper volledig zijn voldaan.

2. Zolang de producten niet zijn betaald mag Koper ze niet verpanden of op andere wijze tot zekerheid geven. In geval derden op deze producten beslag (wensen te) leggen of deze op andere wijze wensen uit te winnen, dient Koper Verkoper onmiddellijk hierover te informeren.

3. Bij de uitoefening van de rechten van Verkoper uit het eigendomsvoorbehoud zal Koper steeds op eerste verzoek en op eigen kosten zijn volledige medewerking verlenen. Koper is aansprakelijk voor alle kosten die Verkoper in verband met zijn eigendomsvoorbehoud en de daarmee samenhangende acties moet ondernemen, alsook voor alle directe en indirecte schade die Verkoper lijdt.

4. Wanneer zulks mogelijk is naar de wet van het land waarin Koper is gevestigd en/of waar de producten aan Koper zijn afgeleverd geldt bovendien:

a) In geval van wanprestatie door Koper heeft Verkoper het recht om de geleverde producten, alsmede de medegeleverde verpakkings- en transportmaterialen, terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Wanneer de wet zulks voorschrijft impliceert dit ontbinding van de betreffende overeenkomst.

b) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verkopen. Hij draagt nu reeds voor alsdan alle vorderingen over die hij door de verkoop op een derde verkrijgt. Verkoper aanvaardt deze overdracht en behoudt zich het recht voor de vordering zelf te incasseren zodra Koper niet correct aan zijn betalingsverplichting voldoet en, voor zover dat nodig mocht zijn, in gebreke is.

c) Koper heeft het recht de producten in de normale uitoefening van zijn bedrijf te verwerken, al dan niet tezamen met producten die niet van Verkoper afkomstig zijn. In de verhouding waarin de producten van Verkoper deel uitmaken van de totstandgekomen zaak, verkrijgt Verkoper de (mede-) eigendom van de nieuwe zaak, die de koper reeds nu voor alsdan aan Verkoper overdraagt en die Verkoper aanvaardt.

d) Wanneer de wet voorschrijft, dat Verkoper een gedeelte van de bedongen zekerheden op verzoek moet prijsgeven in gevallen waarin deze de waarde van de nog uitstaande vorderingen met een bepaald percentage overtreffen, zal Verkoper hieraan gehoor geven zodra Koper daartoe een verzoek doet en zulks uit de boekhouding van Verkoper mocht blijken.

 e) Indien gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen van Koper tot betaling, is Verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te stellen totdat Koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft, of de overeenkomst door opzegging te doen beëindigen, indien door Koper niet binnen veertien dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft. In beide gevallen is Koper aansprakelijk voor de door Verkoper te maken kosten.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Door Verkoper beschikbaar gesteld materiaal, alsmede modellen, tekeningen, foto’s, monsters e.d. van bijvoorbeeld plant- en of bloemproducten, blijven te allen tijde haar eigendom. Zij dienen na gebruik terstond aan Fusioncolors te worden geretourneerd. Koper zal op deze zaken rustende rechten respecteren. Koper is gerechtigd de informatie welke verstrekt is door Fusioncolors te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de aanbieding/overeenkomst.

 2. Koper verplicht zich het door Verkoper beschikbaar gesteld materiaal, alsmede modellen, tekeningen, foto’s, monsters e.d. van bijvoorbeeld plant- en of bloemproducten, in generlei vorm aan derden beschikbaar te stellen, noch hierover aan derden inlichtingen te verschaffen, tenzij Verkoper schriftelijk uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Verkoper is gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 3. Op al het door Verkoper in de uitoefening van haar bedrijf tot stand gebrachte materiaal, alsmede modellen, tekeningen, foto’s, monsters e.d. van bijvoorbeeld plant- en of bloemproducten, berusten het auteursrecht en mogelijk andere rechten van intellectuele eigendom bij Verkoper.

 4. Indien Koper in weerwil van het bepaalde in dit artikel handelt, verbeurt zij een direct opeisbare boete ad. € 50.000,00 per overtreding.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT/ GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing en zijn de bepalingen van het Weens koopverdrag uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn kunnen door Koper slechts worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter die bevoegd is in het gebied waar Verkoper is gevestigd. Verkoper heeft het recht geschillen voor te leggen aan zowel de bevoegde rechter in het gebied waar hij zelf gevestigd is, als aan de bevoegde rechter in het gebied waar Koper gevestigd is.
3. In afwijking van het bepaalde onder 2. kunnen Verkoper en Koper overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan een arbitrage-commissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.

 ARTIKEL 15. IINFORMATIEVOORZIENING

Door Verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures en folders zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. Verkoper is echter in geen geval aansprakelijk voor schade welke direct en of indirect op grond van zulke informatie is ontstaan.

ARTIKEL 16. SLOTBEPALING

1. In die gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlandse recht van toepassing.

2. Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld.